Our Ministries and Organisations
St Faith's Parish is enriched with many ministries and organisations which allows any parishoner to become involved in the life of the church. Visitors are ost welcome but members are encouraged to become involved in one of these ministries and organizations which vitalises the communion of faith and enrich a persons life.
Marriage Forum
Lay Ministers
Choir
Youth
Mrs Nosisa Mbatha
Rector
Mr Thulani Mbatha
Sipho Buthelezi
Servers
Sunday School
Mothers' Union
Iviyo Lofakazi
Xolani Khuzwayo
Ms Busi Kheswa
Mrs Celiwe Hlongwa
Mrs K. Mtshali
AWF
St Agnes
Hlalunolwazi
Bernard Mizeki
Mrs Phumzile Sithole
Ms Lindi Ntshangase
Mr S. Nzama
Mr Philani Africander
Umbono weBandla
Ukuba yibandla lamaSheshi elihamba phambili eliqhuba iVangeli likaKristu ngokwakha isimilo esinobuNkulunkulu kulowo nalowo muntu okhonza kulona.
uKristu uyiNkosi