Siyakwemukela
Ibandla elinempilo elikhulayo elikhonza ndawonye ngesikhathi libhekela izidingo zabakhonza kulona kanye nezomphakathi oseduzane.
UKristu uyiNkosi... Uyabusa!
Welcome to the website of St Faith's Anglican Church, the only Anglican community in Durban CBD that worships in Zulu language. We welcome you to worship with us and to share with us in our community life.  
 
Silibandla labobonke abantu bakaNkulunkulu kusukela kwabancane kuze kufike kwabadala. Umbono webandla lakwa Faith oNgcwele ukuba yibandla lamaSheshi elihamba phambili ekuqhubeni iVangeli likaKristu ngokwakha isimilo esinobuNkulunkulu kulowo nalowo muntu okhonza kulona.
23 September
01 September
12 August
GREAT THANKSGIVING
Kwethulwa umkhankaso wokuBonga wonyaka ka-2018
Iviyo Lofakazi bakaKristu lizobe ligubha iminyaka engu 70 lasungulwa
RETREAT
Loving Communities
We, the Anglican Diocese of Natal, are called in Christ to  love the world by giving of ourselves fully to serve God’s mission of salvation; peace, justice and reconciliation.